Regulamin

1. Sprzęt przyjęty do naprawy podlega diagnozie, mającej na celu dokładne ustalenie usterki, której koszt, przy rezygnacji z naprawy lub gdy naprawa jest niemożliwa, jest zgodny z cennikiem FIKOMP SERWIS.

2. Termin zakończenia naprawy może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od serwisu, w szczególności uwarunkowany jest dostępnością odpowiednich części oryginalnych bądź zamienników.

3. Klient oświadcza, że zainstalowane oprogramowanie i dane na sprzęcie przekazanego do serwisu są licencjonowane i są jego własnością.

4. Serwis nie bierze odpowiedzialności za legalność oprogramowania oraz danych zainstalowanych na sprzęcie oraz nośnikach klienta.

5. Jeżeli komputer, dysk, system lub jakiekolwiek inne urządzenie, część sprzętu lub oprogramowania zostanie zabezpieczona hasłem w sposób uniemożliwiający dokonanie naprawy lub sprawdzenia sprzętu i w momencie przyjęcia do serwisu Klient nie poinformuje o tym fakcie oraz nie udostępni lub nie usunie haseł, wtedy czas naprawy liczy się od dnia dostarczenia przez Klienta niezbędnych haseł.

6. Serwis nie ingeruje w dane na dyskach, poza przypadkami, gdzie w naprawie jest to nieodzowne. Tym samym serwis zobowiązuje się do zachowania poufności powierzonych mu danych oraz zapewnia, że pozostawione na nośnikach dane w żaden sposób nie będą wykorzystywane ani udostępniane.

7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych na pozostawionych nośnikach urządzenia przyjętego do naprawy (dyskach, pamięciach flash itp.), ani utraty związanych z tym korzyści. Przy oddaniu sprzętu do naprawy Klient ma obowiązek poinformowania, że chce mieć wykonaną kopię bezpieczeństwa danych. Jest to dodatkowa odpłatna usługa. W jakimkolwiek przypadku utraty danych serwis nie jest zobowiązany do odzyskania utraconych danych.

8. Ze względu na specyfikę technologii sprzętu komputerowego (BGA, SMD), serwis zastrzega możliwość zwrotu Klientowi nienaprawionego sprzętu o odmiennych objawach niż został przyjęty. Próba naprawy, regeneracji układów takiej technologii nie zawsze jest skuteczna.

9. Na czas naprawy, sprzęt objęty jest ubezpieczeniem od utraty lub zniszczenia wskutek nieszczęśliwych wypadków (włamanie, pożar).

10. Jedynym dokumentem uprawniającym do odebrania sprzętu z serwisu jest wydane Klientowi pokwitowanie. Serwis zastrzega, że nie wydaje duplikatu pokwitowania oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki jego utraty.

11. Oddający sprzęt oświadcza, że nieodebranie sprzętu w terminie 30 dni od pierwszego wezwania do odbioru oraz brak jakiegokolwiek kontaktu (tel, e-mail, SMS) jest jego oświadczeniem woli o bezpłatnym przeniesieniu prawa własności sprzętu przekazanego do serwisu na rzecz FIKOMP SERWIS.

12. Jeżeli sprzęt objęty jest gwarancją FIKOMP SERWIS, Klient zobowiązany jest dostarczyć wraz ze sprzętem dowód zakupu oraz kartę gwarancyjną (oddruk RMA).

13. Usunięcie lub uszkodzenie plomb gwarancyjnych FIKOMP SERWIS powoduje utratę gwarancji na wykonaną usługę.

14. Klient, podając dane osobowe, oświadcza, że są one zgodne z prawdą i zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez FIKOMP SERWIS oraz akceptuje politykę prywatności FIKOMP SERWIS.